POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI VILLAKLARA.PL

 

Zasadą villaklara.pl jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności Użytkowników podczas korzystania z Serwisu sformułowana zostaje niniejsza Polityka Prywatności.

 

Wszelkim pojęciom pisanym wielką literą, niezdefiniowanym w sposób odmienny w niniejszym załączniku, pozostawia się znaczenie nadane im w Regulaminie. Termin „Dane Osobowe” oznacza wszelkie informacje, same w sobie lub w kombinacji z innymi informacjami, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby Użytkownika.

 

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych i/lub RODO.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Danych Osobowych gromadzonych przez villaklara.pl, jest:

 

Merida Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Karkonoska 59, 53-015 Wrocław, spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000144336

dane kontaktowe – email: villaklara@villaklara.pl,

który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016.922 z dnia 28 czerwca 2016 ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.)oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219, z dnia 24 czerwca 2017 r. z późn. zm.)

 

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).
 • poprzez tzw. logi serwera, w sposób szczegółowo opisany w dziale VI. niniejszej polityki prywatności.

 

 • CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Serwis szanuje prawa użytkowników do prywatności. Udostępnione przez użytkownika dane są wykorzystywane i przetwarzane przez Administratora danych do celów:
  1. świadczenia usługi rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych, w tym prawidłowego przeprowadzenia transakcji, na podstawie zgody udzielonej podczas dokonywania rezerwacji w Serwisie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  2. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika w Serwisie villaklara.pl, , tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  4. marketingowych, realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 

Przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania danych Użytkowników dla celów podatkowych i rachunkowych. Do innych celów dane udostępnione przez użytkownika mogą być wykorzystywane wyłącznie za jego uprzednią, osobną zgodą. Administrator danych oświadcza, iż dane przekazane przez użytkowników nigdy nie będą przedmiotem sprzedaży, wymiany, lub innego niezgodnego z prawem przekazania.

 

 1. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, tj.:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi Serwisu villaklara.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora,
  2. podmioty współpracujące przy obsłudze Serwisu villaklara.pl,– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  3. podmiot świadczący usługi płatności on-line – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

W przypadkach opisanych w zdaniu poprzedzającym, administrator danych przekazuje podmiotom trzecim jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia danej czynności.

 

 1. Administrator danych osobowych może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, opisane w ustępie 3 poniżej.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), opisane szczegółowo w dziale VI.
 3. Dokonanie rezerwacji w Serwisie wymaga podania następujących danych osobowych:
  1. adres e-mail,
  2. imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych lub nazwa w przypadku podmiotów gospodarczych,
  3. numer telefonu kontaktowego.
 4. Dokonanie rezerwacji w Serwisie wymaga podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem danych i wykonania zawartej umowy. Brak takiej zgody uniemożliwia dokonanie rezerwacji w Serwisie villaklara.pl.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Zgodnie z regulacją art. 15-22 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora danych, przysługuje prawo dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora danych osobowych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W stosunku do użytkowników Serwisu nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, a szczególności Administrator danych osobowych nie będzie dokonywał profilowania użytkowników w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 1. PLIKI COOKIES

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Operator Serwisu oświadcza, że stosowane przez niego pliki cookies są zgodne z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.1445) wdrażającej wymogi dyrektywy UE 2009/136/WE zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE. W szczególności pliki te nie powodują zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 8. Pliki cookies służą również obsłudze reklam prowadzonych za pomocą google adwords oraz google analytics, a zwłaszcza reklam remarketingowych oraz remarketingu dynamicznego. Każdy użytkownik może zrezygnować z zamieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej (opisane w punkcie 4.5) oraz poprzez skorzystanie z narzędzi blokujących Google Analytics opisanych tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 9. LOGI SERWERA

 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania;
  2. czas wysłania odpowiedzi;
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika– w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  6. informacje o przeglądarce użytkownika;
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, i nie stanowią zbioru danych osobowych. Są one wykorzystywane jedynie dla celów technicznego administrowania serwerem.