• §1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy
  1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki rezerwacji i sprzedaży noclegów w villaklara.pl oferowanych do sprzedaży przez:

ATOS Michał Starzyński
ul. Karkonoska 59
53-015 Wrocław
NIP 8992605436
REGON 021100449

zwanego dalej „Apartamentami” (Rolę biura obsługi klienta pełni recepcja znajdująca się w Villa Klara (adres: ul. Sanatoryjna 12, 57-514 Międzygórze, Polska)).

 1. W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać rezerwacji w naszych apartamentach villaklara.plnazywamy „Klientem” lub „Użytkownikiem”.
 2. Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego systemu rezerwacji online. Wypełnienia formularza zamówienia (rezerwacji) jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • §2 Ochrona danych osobowych
  1. Informujemy Państwa, że dane osobowe Klientów podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów oraz zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności. Dane osobowe użytkownika uzyskujemy w wyniku rejestracji przez użytkownika na platformie internetowej villaklara.pl
 • §3 Oferowany towar i cena
  1. Wszelkie informacje dotyczące noclegów oferowanych przez Apartamenty za pośrednictwem villaklara.plnie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją oferowanych przez nas miejsc noclegowych.
  2. Wszystkie ceny podawane na villaklara.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT.
 • §4 Przebieg transakcji
  1. W celu dokonania zakupu określonego noclegu, użytkownik dokonuje rezerwacji za pośrednictwem formularza rezerwacji na stronie pl. Wysłanie formularza rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy odstąpimy od umowy sprzedaży.
  3. Apartamenty zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności noclegów na skutek czynników niezależnych od Apartamentów. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
  4. Klient potwierdza rezerwację dokonując płatności w wybrany przez siebie sposób.
  5. Paragon lub faktura vat zostaną wydane Klientowi w biurze obsługi klienta tj. w Villa Klara (adres: ul. Sanatoryjna 12, 57-514 Międzygórze, Polska).
 • §5 Formy płatności za noclegi

Możliwe są następujące formy płatności, a wybór formy należy do Klienta:

 1. przelewem bankowym (przedpłata);
 2. za pośrednictwem systemu przelewy24*;
 • iii) na miejscu – gotówką

*operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

W celu potwierdzenia rezerwacji wymagane jest zapłacenie zaliczki. W przypadku rezerwacji online (za pośrednictwem formularza na stronie) wysokość zaliczki określona jest w formularzu w czasie składania rezerwacji, w przypadku rezerwacji telefonicznej / mailowej / innej wysokość zaliczki określa kierownictwo.

 • §6 Zwrot towaru i anulowanie transakcji
  1. Konsument (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia dokonania rezerwacji nie później jednak niż na 14 dni przed rozpoczęciem okresu rezerwacji. Klient powinien również wysłać informację o odstąpieniu od rezerwacji na maila villaklara@villaklara.pl.
  2. Formularz zwrotu należy wysłać listem poleconym na adres siedziby Apartamentów oraz na wskazany adres e-mail. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego i dostarczenia maila.
  3. Po otrzymaniu przez Apartamenty oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego noclegu / rezerwacji.
  4. W przypadku zwrotu późniejszego niż na 14 dni przed rozpoczęciem rezerwacji Klientowi przepada zaliczka stanowiąca 30% wartości całej rezerwacji.
 • §7 Procedura  reklamacyjna
  1. Procedury reklamacyjne są zgodne z ustawą z dnia 27 lipca  2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176).

 

 

 • §8 Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).
  2. Apartamenty zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego).